A continuació es presenta l’agrupació que s’ha fet de les diverses ocupacions o activitats en 14 grups ocupacionals.

Cada grup ocupacional inclou un conjunt de professions o de titulacions que tenen aspectes comuns. Es descriu breument l’aspecte o aspectes que defineixen el grup ocupacional i, a tall d’exemple, s’indiquen algunes de les professions que el grup inclou.

Se’t demana que llegeixis atentament tots catorze grups ocupacionals i després decideixis quin és el grup ocupacional que millor es correspon amb el tipus de treball que t’agradaria fer el dia de demà. Cal també que consideris un segon grup ocupacional que s’avingui força amb els teus projectes professionals.

Fes doncs dues opcions: A la primera tria el grup ocupacional que més s’adapti als teus propòsits, i a la segona opció un altre grup que també inclogui professions que poden interessar-te.

1. Professions manipulatives

Les principals característiques de les professions d’aquest grup són que es fan coses amb les mans, a vegades ajudats per màquines. Per tant, és important l’habilitat manual.

Exemples

Perruquer/a, fuster/a, vidrier/a, sastre/modista, tapisser/a, ferrer/a, rellotger/a, joier/a, paleta, enguixador/a, etc.

2. Activitats agropecuàries, alimentació, pesca i mineria

Professions relacionades amb el treball al camp, la ramaderia, la pesca i la mineria

Exemples

Agricultor/a, ramader/a, horticultor/a, floricultor/a, jardiner/a, miner/a, picapedrer/a, pescador/a, agent forestal, expert/a en treballs de piscifactoria, etc.

3. Transports

Professions relacionades amb els transports terrestres, marítims o aeris.

Exemples

Conductor/a d’autobús, camioner/a, taxista, ferroviari/ària, conductor/a de metro, capità/ana de vaixell mercant, oficial/a de vaixell de viatgers, pilot civil, etc.

4. Cossos de seguretat i serveis de protecció

Professions que tenen com a funcions primordials la defensa del territori, el manteniment de l’ordre públic, la prevenció i la investigació de conductes delictives i la protecció a les persones o els béns.

Exemples

Oficial/a o suboficial/a de les forces armades, policia local, guàrdia civil, mosso d’esquadra, guarda jurat, guardaespatlles, vigilant/a, etc.

5. Suport administratiu. Treball d’oficina

Agrupa professions de gestió d’assumptes administratius que es realitzen en una oficina. Consisteixen a llegir, escriure, seleccionar o arxivar documents de caràcter administratiu. Pot implicar o no l’atenció al públic.

Exemples

Empleat/da de banca, gestor/a administratiu/iva, secretari/ària, telefonista, oficial/a de correus, recepcionista, etc.

6. Comerç (economia i negocis)

S’hi engloben les professions relacionades amb el món del comerç, les vendes, els negocis i la vida empresarial.

Exemples

Economista, comerciant/a o venedor/a, agent de canvi i borsa, assessor/a d’inversions, agent d’assegurances, direcció i administració d’empreses, màrqueting, relacions públiques, botiguer/a, serveis al consumidor (com perruqueria, hosteleria, turisme i altres), etc.

7. Serveis socials

Són professions que suposen un servei a les persones i a la societat, proporcionant ajuda i benestar. Per exemple: atenció a la marginació, a famílies amb greus problemes econòmics i socials, a la integració de deficients, etc. Requereixen una actitud d’entrega i preocupació pel bé dels altres.

Exemples

Treball social, especialista en geriatria, educació social, religiosos, etc.

8. Educació i cultura

Impliquen treballs relacionats amb l’ensenyament i la formació cultural i de la difusió d’informació.

Exemples

Professor/a de primària o secundària, professor/a d’educació especial, orientador/a, pedagog/a, monitor/a de temps lliure, bibliotecari/ària, traductor/a, gestió de museus, etc.

9. Humanitats i ciències socials

Professions relacionades amb l’estudi de les ciències humanes i les ciències socials.

Exemples

Sociòleg/òloga, advocat/ada, filòsof/a,, psicòleg/òloga filòleg/òloga, historiador/a, periodista, administració i gestió d’empreses, etc.

10. Ciències de la salut

Professions relacionades amb la prevenció, el diagnòstic i el tractament de la salut.

Exemples

Medicina, infermeria, farmàcia, veterinària, auxiliar de clínica, fisioteràpia, teràpia ocupacional, òptica i optometria, odontologia, etc.

11. Ciències de la naturalesa i matemàtiques

Professions relacionades amb les ciències experimentals o fisiconaturals i les matemàtiques.

Exemples

Professionals especialistes en biologia, física, química, geologia,, ciències del mar, matemàtica, estadística, etc.

12. Tècnics i tecnològics

Agrupa les professions relacionades amb la mecànica, la tècnica, les tecnologies de la informació i la comunicació, i les tecnologies punta en general.

Exemples

Les enginyeries abasten diferents camps (industrial, agrònoms, forestal, materials, electrònica, telecomunicacions, camins, etc); les tecnologies de la comunicació i la informació agrupen ocupacions relacionades amb informàtica, comunicacions, telemàtica (analista de sistemes, analista d’aplicacions científiques, programador/a, expert/a en xarxes de comunicació i en Internet, etc.); altres professions en aquest grup són les vinculades a l’arquitectura, així com els tècnics especialistes (en arts gràfiques, automoció, electricitat, electrònica, tècnica del so, gemmologia, etc.)

13. Artístics

S’inclouen aquí les professions relacionades amb les set arts clàssiques: literatura, pintura, escultura, arquitectura, música, dansa i cine, i a més l’art dramàtic i les arts aplicades.

Exemples

Novel·lista, guionista de cine, escultor/a, músic/a, actor o actriu, dissenyador/a de moda, decorador/a, restaurador/a d’obres d’art, etc.

14. Educació física i esports

Professions relacionades amb la promoció i realització de l’esport i de les activitats a l’aire lliure.

Exemples

Esportista professional, professor/a d’educació física, entrenador/a esportiu, monitor/a d’esquí, etc.

Te’n falta 2 per seleccionar

i ara...

Arrossega o clica els dos grups ocupacionals que corresponen millor amb el tipus d’activitat o feina que t’agradaria fer en el futur, el que més s’adapta als teus propòsits: