Revisa atentament la següent llista formada per grups de matèries o assignatures escolars.

Segurament ara n'estudies o practiques alguna, o bé ja les has estudiat abans, o t'agradaria estudiar-les o practicar-les.

Després d'haver llegit tota la llista un parell de vegades, tria els quatre grups d'assignatures que prefereixes:

1. Matemàtiques

Àlgebra, geometria, càlcul, estadística, matemàtica aplicada a l’economia, etc.

2. Ciències

Física, química, ciències naturals, biologia, geologia, ciències de la terra i del medi ambient, etc.

3. Llenguatge

Llengua catalana, llengua castellana, literatura, comentari de textos, composició escrita, etc.

4. Idiomes

Anglès, francès, alemany, italià, llatí, grec, etc.

5. Ciències socials

Filosofia, història, geografia, sociologia, psicologia, educació cívica, etc.

6. Art

Història de l’art, dibuix artístic, pintura, escultura, disseny, ceràmica, esmalt, volum, tècniques d’expressió gràfica o plàstica, etc.

7. Música

Solfeig, cant, composició, interpretació instrumental, etc.

8. Teatre

Expressió oral, expressió corporal, interpretació, direcció teatral o de cinema, escenografia, etc.

9. Imatge i so

Fotografia, cinema, vídeo, etc.

10. Oficina i comptabilitat

Mecanografia, tècniques d’oficina, etc.

11. Administració d’empreses

Vendes, relacions laborals, dret mercantil i fiscal, gestió de personal, legislació laboral, prevenció de riscos laborals, etc.

12. Treballs de taller

Marqueteria, impremta, enquadernació, macramé, fusteria, torn, mecànica de motors, etc.

13. Tecnologia

Dibuix tècnic, interpretació de plànols, experiments de laboratori, electrònica, tecnologia industrial, mecànica, electrotècnia, etc.

14. Educació física i esports

Gimnàstica, atletisme, bàsquet, handbol, natació, etc.

15. Higiene i seguretat

Dietètica, prevenció d’accidents i conductes de risc, prevenció de malalties, primeres cures, etc.

16. Informàtica

Maneig d’ordinadors, sistemes informàtics, disseny i desenvolupament web, programació, Internet, aplicacions mòbils, etc.

Te’n falta 4 per seleccionar

i ara...

Arrossega o clica les quatre matèries escolars que prefereixes: